کارگاه آموزشی Real Time PCR


کارگاه  آموزشی دو روزه Real Time PCR در مهرماه سال جاری در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد. پس از برنامه ریزی های لازم، برای برگزاری دوره دوم کارگاه اطلاع رسانی خواهد شد.