تغییر شماره حساب آزمایشگاه

به اطلاع می رساند که شماره حساب جدید آزمایشگاه مرکزی به شرح زیر می باشد:

نام صاحب حساب:درآمدهای اختصاصی دانشگاه

شماره شبا حساب:IR370100004001073203018237

شناسه واریز:327073259140107030000000000000