تصاویر بازدید مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی وفناوری از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان