برگزاری دومین جلسه کارگاه استقرار استاندارد ISO17025

در تاریخ دوم و سوم بهمن ماه دومین جلسه کارگاه استقرار استاندارد ISO17025 توسط آقای مهندس نوید برهانی- مشاور شرکت ناظران صنعت کاوشگر - طرف قرارداد آزمایشگاه مرکزی و با حضور جمعی از کارشناسان آزمایشگاه های عضو شبکه شاعا در محل آزمایشگاه تحقیقات کاربردی مرکزی برگزار گردید.

در تاریخ دوم و سوم بهمن ماه دومین جلسه کارگاه استقرار استاندارد ISO17025 توسط آقای مهندس نوید برهانی- مشاور شرکت ناظران صنعت کاوشگر - طرف قرارداد آزمایشگاه مرکزی و با حضور جمعی از کارشناسان آزمایشگاه های عضو شبکه شاعا در محل آزمایشگاه تحقیقات کاربردی مرکزی برگزار گردید.
در این کارگاه مباحث کنترل کیفیت داخلی و خارجی بر اساس تعریف علم اندازه شناسی و با استفاده از مباحث آماری تشریح شد. هم چنین با استفاده از نرم افزار MiniTab انجام عملیات آماری بر روی یکسری داده های فرضی و چگونگی ارزیابی داده های حاصل از کنترل کیفیت آموزش داده شد.