آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه­های مرکزی  دانشگاه شهید باهنر کرمان در اسفند ماه سال 1387 پس از تصویب در جلسه هیات رئیسه دانشگاه به نام آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی  بعنوان زیر مجموعه معاونت پژوهشی کار خود را آغاز کرد. این مجموعه با هدف تجهیز، نگهداری، سامان دهی و ارائه خدمات آزمایشگاهی به اساتید،دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر محققین دانشگاهی و غیر دانشگاهی در سطح کشور، جهت رشد و شکوفایی امر پژوهش تاسیس گردید.