فهرست خدمات واحد آنالیز فیزیکو شیمیایی

دستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا و اندازه ذرات نانو

(ZS) (DLS)

دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه

(FTIR)

دستگاه اندازه­گیری زاویه تماس

(DSA100)

دستگاه اسپکتروفتومتر

(UV_Vis)

دستگاه اندازه گیری سه بعدی CMM (آزمایشگاه مهندسی صنایع)