درباره آزمایشگاه 

   

 نام و نام خانوادگی : جعفر ذوالعلی 

 رتبه علمی : استادیار 

 آخرین مدرک تحصیلی :  دکترا

 مدت تصدی : 1394-ادامه دارد 

 تلفن : 034-33203117

 پست الکترونیکی : j.zolala@uk.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

 سید احمد عطائی  استادیار  دکترا  1388-1394  ataei@uk.ac.ir