درباره آزمایشگاه 

نام و نام خانوادگی : غلامرضا سعیدی 

 رتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی :  دکترا

 مدت تصدی : 1399-ادامه دارد 

 تلفن : 034-31323117

 پست الکترونیکی : gsaeedi@uk.ac.ir

   

 نام و نام خانوادگی : جعفر ذوالعلی 

 رتبه علمی : استادیار 

 آخرین مدرک تحصیلی :  دکترا

 مدت تصدی : 1399-1394

 تلفن : 

 پست الکترونیکی : j.zolala@uk.ac.ir

 

 نام و نام خانوادگی: سید احمد عطائی 

 رتبه علمی: استادیار 

 رشته تحصیلی: 

 مدت تصدی: 1388 - 1394 

 تلفن تماس: 

 

 


 

نام و نام خانوادگی: لاله رضازاده

رتبه علمی: دکتری نانومواد

رشته تحصیلی: نانو فناوری

سمت: مسئول فنی

تلفن تماس: 31323117-034


 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل دره زرشکی

رتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: فرآوری مواد معدنی

سمت: هیأت علمی

تلفن تماس: 31323117-034


نام و نام خانوادگی: وجیهه نژاد شفیعی

رتبه علمی: دکتری شیمی

رشته تحصیلی: شیمی آلی

سمت: پژوهشگر مهمان

تلفن تماس: 31323117-034


نام و نام خانوادگی: حسین باقری

رتبه علمی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت امور فرهنگی

سمت: کارشناس

تلفن تماس: 31323117-034


نام و نام خانوادگی: محمد جواد سلیمانی نسب

رتبه علمی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی عمران - زلزله

سمت: کارشناس

تلفن تماس: 31323117-034