زیرمجموعه های شبکه شاعا

کلیه خدمات شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) در دانشگاه باهنر را می توانید در فایل زیر به تفکیک بخش های مختلف آموزشی مشاهده بفرمایید. (فایل PDF)