درباره آزمایشگاه


تماس با آزمایشگاه

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن /داخلی تلفاکس پست الکترونیکی
1 آزمایشگاه تحقیقات کاربردی مرکزی 31323117 / 3117 33257511 centerallab@uk.ac.ir