فهرست خدمات آزمایشگاه سرامیک و مواد نسوز

توجه: انجام تست های مرتبط به دستگاه های زیر منوط به آماده بودن نمونه می باشد.

دستگاه تعیین ضریب شکست نرم در دمای بالا HMOR                                                                    
دستگاه تعیین ضریب هدایت حرارتی TCT
دستگاه تعیین نسوزندگی در دمای بالا PCE
دستگاه تعیین نسوزندگی تحت بار و خزش RUL-CIC
کوره الکتریکی تحت خلأ تا دمای 2200 (هنوز راه اندازی نشده است) VHTF