فهرست خدمات واحد علوم زیستی

دستگاه بمب کالریمتر

(BC)

دستگاه آمینواسید آنالایزر

(AAA)

دستگاه واکنش زنجیره ای پلیمراز همزمان

(Real Time PCR)

دستگاه سنجش واکنش زنجیره­ای پلیمراز معمولی 

(PCR)

دستگاه انتقال ژن 

(Gene Pulser)

دستگاه الکتروفورز پالس فیلد

 

دستگاه الکتروفورز افقی و عمودی

 

دستگاه وسترن بلاتینگ

(WB)

دستگاه ژل داک

 

سانتریفیوژ یخچال دار 

(RC)

سانتریفیوژ معمولی

 

 

امکانات واحد آماده سازی

 • فریزدرایر
 • فریز 40-
 • یخچال فریزر معمولی
 • هود لامینار فلو
 • شیکر انکوباتور یخچالدار
 • انکوباتور معمولی
 • حمام بن ماری
 • همزن رومیزی
 • آون
 • اتوکلاو
 • ترموبلاگ
 • یخ ساز پودری
 • میکروسانتریفیوژ
 • pH متر
 • EC متر