فهرست خدمات واحد سرامیک و مواد نسوز

دستگاه تعیین نسوزندگی مواد تحت بار و خزش در تراکم

(RUL & CIC)

دستگاه تست ضریب هدایت حرارتی

(TCT)

دستگاه تعیین ضریب شکست نرم در دمای بالا

(HMOR)

دستگاه تعیین نسوزندگی مخروط هرمی در دمای بالا

(PCE)

دستگاه کوره الکتریکی تحت خلاء تا دمای 2300 درجه سانتیگراد (هنوز راه اندازی نشده است)

(VHT)

 

 

امکانات واحد آماده سازی

  • دستگاه پولیش
  • دستگاه مغزه گیری
  • کوره الکتریکی 1100 درجه سانتیگراد
  • دستگاه برش نمونه استوانه ای RUL
  • دستگاه برش نمونه مستطیلی HMOR